Weaver Finches

Beautiful Firetail
Beautiful Firetail
Long-tailed Finch
Long-tailed Finch
Masked Finch
Masked Finch
Australian Zebra Finch
Australian Zebra Finch
Cape York Star Finch
Cape York Star Finch
Eurasian Tree Sparrow (ssp.)
Eurasian Tree Sparrow (ssp.)
Northern Black-throated Finch
Northern Black-throated Finch
Red-eared Firetail
Red-eared Firetail
Western Beautiful Firetail
Western Beautiful Firetail
White-bellied Crimson Finch
White-bellied Crimson Finch
Black-throated Finch
Black-throated Finch
Nutmeg Mannikin
Nutmeg Mannikin
Zebra Finch
Zebra Finch
Black-bellied Crimson Finch
Black-bellied Crimson Finch
Chinese Nutmeg Mannikin
Chinese Nutmeg Mannikin
European House Sparrow
European House Sparrow
Painted Finch
Painted Finch
South-eastern Beautiful Firetail
South-eastern Beautiful Firetail
Western Double-barred Finch
Western Double-barred Finch
Yellow-rumped Mannikin
Yellow-rumped Mannikin
Chestnut-breasted Mannikin
Chestnut-breasted Mannikin
Plum-headed Finch
Plum-headed Finch
House Sparrow
House Sparrow
Blue-faced Parrot-Finch
Blue-faced Parrot-Finch
Eastern Double-barred Finch
Eastern Double-barred Finch
Glenelg Beautiful Firetail
Glenelg Beautiful Firetail
Pale-headed Munia
Pale-headed Munia
Southern Black-throated Finch
Southern Black-throated Finch
Western Long-tailed Finch
Western Long-tailed Finch
Crimson Finch
Crimson Finch
Star Finch
Star Finch
Australian Blue-faced Parrot-Finch
Australian Blue-faced Parrot-Finch
Cape York Masked Finch
Cape York Masked Finch
Eastern Long-tailed Finch
Eastern Long-tailed Finch
Gouldian Finch
Gouldian Finch
Pictorella Mannikin
Pictorella Mannikin
Southern Red-browed Finch
Southern Red-browed Finch
Western Masked Finch
Western Masked Finch
Double-barred Finch
Double-barred Finch
Diamond Firetail
Diamond Firetail
Australian Chestnut-breasted Mannikin
Australian Chestnut-breasted Mannikin
Cape York Red-browed Finch
Cape York Red-browed Finch
Eurasian Tree Sparrow
Eurasian Tree Sparrow
Java Sparrow
Java Sparrow
Red-browed Finch
Red-browed Finch
Southern Star Finch
Southern Star Finch
Western Star Finch
Western Star Finch

Estrildidae

charm